Všeobecné obchodné ustanovenia
 • Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.food-detective.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Kupujúci, resp. používateľ sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba , ktorá odoslala elektronickú objednávku. Kupujúci zároveň prehlasuje, že v čase uskutočnenia nákupu, má viac ako 16 rokov.
 • Predavajúcim, resp. prevádzkovateľom sa rozumie VITAL LIFE diagnostics, s.r.o., Hviezdoslavova 1902/36, IČO 48102016, IČ DPH SK2120047336
 • Elekronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene toho tovaru.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami , a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom dňom odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú e-mailovú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom alebo telefonicky.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny jeho prevzatím.
Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom poštou alebo kuriérom (podľa preferencií zákazníka) na Vami uvedenú dodaciu adresu. Zásielka bude doručená do 48-72 hodín v pracovných dňoch od jej prevzatia Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

Predávajúci sa zaväzuje :

 • dodať tovar v takom množstve, aké bolo uvedené v čase zadávania objednávky
 • na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
 • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky (tovar odosielame do 3 pracovných dní, pokiaľ nie je na sklade odosielame ho ihneď po obdržaní)

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene
Poštovné a balné

V rámci Slovenskej republiky sa účtuje poštovné a balné s výnimkou obdobia trvania akcie bez poštovného3 €

V prípade, že kupujúcemu nemôže byť doručená kompletná objednávka, z dôvodu, že tovar nebol v čase expedície objednávky na sklade, bude na základe vzájomnej dohody doposlaný v dvoch častiach na náklady predávajúceho alebo celá objednávka bude vybavená neskôr po doplnení skladových zásob.

STORNO objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, t.j. mailovým upovedomením, že objednávka sa vybavuje.

Ak nebude kupujúci s tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť s originálom faktúry do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. na adresu spoločnosti:
VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
Hviezdoslavova 1902/36
921 01 Piešťany

V tejto dobe musí byť predávajúcemu doručené písomné odstúpenie od zmluvy vlastnoručne podpísané kupujúcim spolu s nepoškodeným, nepoužívaným a neopotrebovaným tovarom v pôvodnom celistvom obale. Peniaze budú zaslané spätne v zákonnej lehote šekovou poukážkou na adresu, kde budú odpočítané poštovné poplatky. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

STORNO objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

Platnosť cien

Ceny tovaru sú platné v momente objednania. Cena v už prijatej objednávke je nemenná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Reklamácia

Kupujúci je povinný po prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nemusia byť predávajúcim uznané.

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení tovaru a sériové číslo tovaru, ktorého závady sú reklamované.

V prípade osobného odberu má kupujúci právo na prekontrolovanie tovaru pri jeho prevzatí a prípadné zjavné závady je povinný ihneď riešiť s predávajúcim. Zjavné závady, uplatnené u predávajúceho neskôr, nebudú predávajúcim uznané.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať priložený postup (Inštrukcie krok za krokom). V prípade používania výrobku v rozpore s postupom nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude uznaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto typu pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.) do výrobku, či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Predávajúci nezodpovedá za prípadne závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

Vybavenie reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou – na náklady kupujúceho – na adresu predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

 • uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vytvorí písomný zápis, alebo
 • odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo
 • reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu výrobcom, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.
Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená na tovare.

STORNO objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, t.j. mailovým upovedomením, že objednávka sa vybavuje.

Ak nebude kupujúci s tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť s originálom faktúry do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. na adresu spoločnosti:

VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
Hviezdoslavova 1902/36
921 01 Piešťany

V tejto dobe musí byť predávajúcemu doručené písomné odstúpenie od zmluvy vlastnoručne podpísané kupujúcim spolu s nepoškodeným, nepoužívaným a neopotrebovaným tovarom v pôvodnom celistvom obale. Peniaze budú zaslané spätne v zákonnej lehote šekovou poukážkou na adresu, kde budú odpočítané poštovné poplatky. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

STORNO objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

Platnosť cien

Ceny tovaru sú platné v momente objednania. Cena v už prijatej objednávke je nemenná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Reklamácia

Kupujúci je povinný po prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nemusia byť predávajúcim uznané.

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení tovaru a sériové číslo tovaru, ktorého závady sú reklamované.

V prípade osobného odberu má kupujúci právo na prekontrolovanie tovaru pri jeho prevzatí a prípadné zjavné závady je povinný ihneď riešiť s predávajúcim. Zjavné závady, uplatnené u predávajúceho neskôr, nebudú predávajúcim uznané.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať priložený postup (Inštrukcie krok za krokom). V prípade používania výrobku v rozpore s postupom nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude uznaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto typu pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.) do výrobku, či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Predávajúci nezodpovedá za prípadne závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované:

 • e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • poštou
 • V prípade zaslania závadného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu tovaru, pokiaľ nebude vhodne zabalený a dodaný s požadovaným súčasťami a príslušenstvom.

V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou – na náklady kupujúceho – na adresu predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

 • uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vytvorí písomný zápis, alebo
 • odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo
 • reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu výrobcom, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.
Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená na tovare.

Platobné údaje

Bankový účet: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA  č. ú.: 2800790804/8330
IBAN: SK8683300000002800790804
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Pre úhradu za zakúpený tovar z nášho e-shopu si môžete vybrať z viacerých platobných metód. 

Platba pri prevzatí tovaru (dobierka)

Za tovar platíte až pri jeho preberaní kuriérovi alebo na pošte v prípade Slovenskej pošty. Dobierku spoplatňujeme sumou 1 €.

Prevodom vopred

Ak si zvolíte túto možnosť, na váš e-mail vám prídu údaje pre platobný prevod. Prevod urobíte cez svoju banku kedykoľvek, kedy sa rozhodnete, najneskôr však do 7 dní od vašej objednávky. Ak nebude vaša objednávka uhradená (pripísaná úhrada na našom účte) v tomto termíne, objednávka bude zrušená.

POZOR: Tovar Vám bude expedovaný až po pripísaní úhrady na náš účet.

Okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány

Je to najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob ako vašu objednávku uhradiť. Ak si zvolíte túto možnosť, budete ihneď presmerovaný na platobnú bránu, kde si môžete ešte vybrať, či chcete platiť kartou, bankovým prevodom, prípadnej inou rýchlou platobnou metódou, ako napr. PayPal. Výhodou je, že okamžite dostaneme informáciu o vašej platbe a tovar sa môže pripravovať na expedovanie v čo najkratšom čase. Túto možnosť pripravujeme. Predpoklad jej implementácie je február 2020.

Tovar, pri ktorom je uvedená dostupnosť "skladom" expedujeme najneskôr do 3 pracovných dní od Vašej objednávky a zaplatení. Tovar, pri ktorom je uvedená dostupnosť "skladom u dodávateľa" expedujeme najneskôr do 7 pracovných dní od Vašej objednávky a zaplatení. 

V prípade niektorých diagnostických testov sa tovar mení na službu v zmysle, že test nebude doručený kupujúcemu na adresu, ale kupujúci si môže zvoliť odobratie vzorky na testovanie profesionálom a realizáciu testovania na našich odberných miestach. V tomto prípade sa tovar nebude expedovať, ale kupujúci si kúpi službu - s naším pracovníkom si dohodne po zaplatení termín na vybranom odbernom mieste a celý proces testovania prebehne tam. Momentálne má možnosť si vybrať odberné miesto v Bratislave a Prahe. Sieť odberných miest sa bude rozširovať podľa dopytu zákazníkov.

Ihneď po odoslaní objednávky od nás obdržíte potvrdzujúci e-mail s číslom objednávky. Stav objednávky si môžete sledovať cez váš účet po prihlásení v e-shope.

Doručenie tovaru kupujúcim je realizované prostredníctvom kurierskej spoločnosti, prípadne Slovenskej pošty. Poštovné a balné je 3 €. Táto suma nebude kupujúcemu účtovaná pri hodnote objednávky vyššej ako 50 €.

Food Detective bude mať čoskoro vo svojej ponuke jednoduchý samodiagnostický test na prítomnosť diaminooxidázy v tele. Vďaka tomuto testu si budete vedieť ľahko a rýchlo overiť, či často opakujúce sa symptómy preukážu histamínovú intoleranciu (HIT) ako príčinu Vašich pretrvávajúcich problémov a ťažkostí po konzumácii určitých potravín.

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vital-life.sk (ďalej len “Obchod”) je spoločnosť VITAL LIFE diagnostics, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 36, 921 01 Piešťany, IČO: 48102016, DIČ: 2120047336, IČ DPH: SK2120047336, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 35635/T.

 

 1. Tento dokument vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) ako aj Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

 1. Pri nakupovaní alebo ďalšom používaní webových stránok www.vital-life.sk sa od užívateľa vyžaduje poskytnutie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na splnenie požadovaného účelu. Na účel spracovania objednávky bude prevádzkovateľ spracovávať nasledovné osobné údaje užívateľov :
 1. meno a priezvisko
 2. emailový kontakt
 3. telefonický kontakt
 4. adresa bydliska alebo dodacia adresa užívateľa.

 

 1. Prevádzkovateľ oboznamuje užívateľa, že je oprávnený spracovávať vyššie uvedené údaje na právnom základe podľa § 13 ods. 1, písm. a) zákona, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ dotknutou osobou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti užívateľa ako dotknutej osoby.

 

 1. K začatiu spracovania osobných údajov dôjde dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý užívateľ vyplní na internetovej stránke www.vital-life.sk a následne potvrdí jeho odoslanie. Získané údaje budú uchovávané po dobu dvoch rokov.

 

 1. Okrem prípadov uvedených v bode 3 môže užívateľ udeliť prevádzkovateľovi tiež súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov na účel zasielania newslettera, marketingových alebo reklamných materiálov na e-mailovú adresu užívateľa. Získané údaje budú uchovávané po dobu dvoch rokov. Takto udelený súhlas môže užívateľ kedykoľvek vziať späť.

 

 1. Užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

 

 1. V prípade produktov, ktorý súčasťou je tiež vykonanie laboratórneho vyšetrenia biologickej vzorky zákazníka, odobratej odberovou sadou, sa v zmysle § 19 ods. 2, písm. e) zákona vyžaduje udelenie osobitného súhlasu na spracovanie osobných údajov, ktorý je nevyhnutný na splnenie tohto zmluvného vzťahu. Takýto osobitný súhlas bude pribalený ku každému produktu a je potrebné, aby ich dotknutá osoba vyplnila, podpísala za zaslala spolu s odbernou sadou na požadovanú adresu.

 

 1. Na účely vykonania laboratórneho vyšetrenia môžu byť osobné údaje užívateľa poskytnuté nasledujúcim tretím osobám:
 1. HEVIX spol. s.r.o, Púpavová 2, Bernolákovo 900 27, SR
 2. Cambridge Nutritional Sciences Ltd, Eden Research Park, Henry Crabb Road, Littleport, Cambridgeshire, CB6 1SE, Veľká Británia

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v listinnej a v elektronickej podobe. Spracovanie osobných údajov v elektronickej podobe sa vykonáva automatizovanými prostriedkami v informačnom systéme prevádzkovateľa.

 

 1. Internetová stránka www.vital-life.sk používa funkciu Google AdWords Remarketing spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Technológia Google AdWords Remarketing umožňuje cielenou reklamou na stránkach siete Google Partner znovu osloviť užívateľov, ktorí už navštívili internetovú stránku prevádzkovateľa a zaujímali sa o našu ponuku. Pri návšteve našej stránky sa vytvorí súbor cookie, slúžiaci na identifikovanie užívateľa pri návšteve stránky našich reklamných partnerov. Ďalej je možné analyzovať správanie užívateľov a následne použiť výsledky na cielené odporúčanie výrobkov a reklamu založenú na ich záujmoch. Údaje uložené v súbore cookie sa nespájajú s inými osobnými údajmi na vytvorenie užívateľských profilov. Používaním tejto webovej stránky užívateľ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných prostredníctvom Google, už opísaným spôsobom a s ich využitím na už uvedené účely.

 

 1. Používanie súborov Cookie môže užívateľ deaktivovať prostredníctvom vyhľadávača Google, keď vyvoláte stránku www.google.com/privacy/ads a kliknete na ikonu „opt-out“. Pokiaľ chce užívateľ súbory cookie zakázať pre sledovanie konverzií, môže nastaviť prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie z nasledujúcej domény: „googleadservices.com“.

 

 1. Užívateľ má ako dotknutá osoba v súlade s ustanoveniami zákona:
 1. právo  na poskytnutie informácií o druhu, štruktúre a priebehu ich spracovania osobných údajov,
 2. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
 3. právo na opravu osobných údajov,    
 4. právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,
 5. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 6. právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,

 

 1. Užívateľ má právo kedykoľvek vziať späť súhlas so  spracovaním osobných údajov (na ktoré predtým udelil súhlas) a požiadať  prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.

 

 1. Práva užívateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 

 1. Pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže užívateľ podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

 1. Akékoľvek dotazy alebo námietky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžu užívatelia zasielať na e‑mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Reakcie potravinovej intolerancie na potraviny a nápoje sa u každého človeka líšia. Potravina, ktorá sa u jedného človeka značne prejaví prostredníctvom nepríjemných príznakov sa u druhého človeka nemusí prejaviť vôbec.

Čoraz častejšie sa hovorí o histamínovej, laktózovej intolerancii či intolerancii na lepok. Poznáte však aj iné druhy potravinovej intolerancie?