fbpx
0

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné ustanovenia
 • Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.food-detective.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Kupujúci, resp. používateľ sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba , ktorá odoslala elektronickú objednávku. Kupujúci zároveň prehlasuje, že v čase uskutočnenia nákupu, má viac ako 16 rokov.
 • Predavajúcim, resp. prevádzkovateľom sa rozumie VITAL LIFE diagnostics, s.r.o., Hviezdoslavova 1902/36, IČO 48102016, IČ DPH SK2120047336. Spoločnosť zapísaný v Obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Trnava pod číslom 35635/T.
 • Elekronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene toho tovaru.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami , a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom dňom odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú e-mailovú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom alebo telefonicky.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny jeho prevzatím.
Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom poštou alebo kuriérom (podľa preferencií zákazníka) na Vami uvedenú dodaciu adresu. Zásielka bude doručená do 48-72 hodín v pracovných dňoch od jej prevzatia Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

Predávajúci sa zaväzuje :

 • dodať tovar v takom množstve, aké bolo uvedené v čase zadávania objednávky
 • na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
 • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky (tovar odosielame do 3 pracovných dní, pokiaľ nie je na sklade odosielame ho ihneď po obdržaní)

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene
Poštovné a balné

V rámci Slovenskej republiky sa účtuje poštovné a balné s výnimkou obdobia trvania akcie bez poštovného3 €

V prípade, že kupujúcemu nemôže byť doručená kompletná objednávka, z dôvodu, že tovar nebol v čase expedície objednávky na sklade, bude na základe vzájomnej dohody doposlaný v dvoch častiach na náklady predávajúceho alebo celá objednávka bude vybavená neskôr po doplnení skladových zásob.

STORNO objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, t.j. mailovým upovedomením, že objednávka sa vybavuje.

Ak nebude kupujúci s tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť s originálom faktúry do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. na adresu spoločnosti:
VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
Hviezdoslavova 1902/36
921 01 Piešťany

V tejto dobe musí byť predávajúcemu doručené písomné odstúpenie od zmluvy vlastnoručne podpísané kupujúcim spolu s nepoškodeným, nepoužívaným a neopotrebovaným tovarom v pôvodnom celistvom obale. Peniaze budú zaslané spätne v zákonnej lehote šekovou poukážkou na adresu, kde budú odpočítané poštovné poplatky. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

STORNO objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

Platnosť cien

Ceny tovaru sú platné v momente objednania. Cena v už prijatej objednávke je nemenná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Reklamácia

Kupujúci je povinný po prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nemusia byť predávajúcim uznané.

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení tovaru a sériové číslo tovaru, ktorého závady sú reklamované.

V prípade osobného odberu má kupujúci právo na prekontrolovanie tovaru pri jeho prevzatí a prípadné zjavné závady je povinný ihneď riešiť s predávajúcim. Zjavné závady, uplatnené u predávajúceho neskôr, nebudú predávajúcim uznané.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať priložený postup (Inštrukcie krok za krokom). V prípade používania výrobku v rozpore s postupom nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude uznaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto typu pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.) do výrobku, či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Predávajúci nezodpovedá za prípadne závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

Vybavenie reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou – na náklady kupujúceho – na adresu predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

 • uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vytvorí písomný zápis, alebo
 • odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo
 • reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu výrobcom, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa týka len sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu prevyšuje sumu 20 €. Návrh môže odberateľ podať napríklad prostredníctvom formuláru, ktorý nájde na webe Slovenskej obchodnej inšpekcie. Môžete tiež návrh podať prostredníctvom iného subjektu, ktorý je zapísaný do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, prípadne využiť platformu Riešenie sporov online.

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená na tovare.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom prepravcov, ktorí sú uvedení na jeho e-shope, pričom konkrétneho prepravcu si vyberá pri vypĺňaní objednávky.

Štandardná dodacia doba je 1 až 3 pracovné dni, v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia. Doba dodania sa v určitých prípadoch môže predĺžiť (napr. vianočné obdobie a pod.).

Predávajúci informuje Kupujúceho o odovzdaní jeho objednávky prepravcovi, a to e-mailom. Pokiaľ Kupujúcemu nebol tovar doručený ani po uplynutí siedmich dní od doručenia správy o odovzdaní objednávky prepravcovi je potrebné kontaktovať Predávajúceho.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru Kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má Predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo v dôsledku nesprávne zadanej adresy Kupujúceho.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného poškodenia.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nie je poškodený obal zásielky (napr. mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky v pracovné dni na +421 907 438 484. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

ZMLUVA O ÚSCHOVE, uzavretá podľa § 747 a nasl. zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi Uschovávateľom, ktorým je HEVIX spol. s r.o., Púpavova 2, 900 27 Bernolákovo, IČO 35718561, a Zložiteľom, ktorým je používateľ tejto internetovej stránky, ktorý si zakúpil test s diagnostickou reagenciou na podložke (všetky produkty označené Cambridge Elisa test, FoodPrint, FoodDetective alebo Candida scan). Predmetom tejto zmluvy je úschova testu s diagnostickou reagenciou na podložke. V tomto prípade sa zákazníkovi zasiela len odberná sada na odobratie a spätné doručenie vzorky. Vlastníkom zloženej veci je Zložiteľ. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami. Uschovávateľ bezodplatne uschová predmet zmluvy až do ukončenia vyhodnotenia testu, čím táto zmluva zaniká. Následne uschovávateľ zlikviduje predmet tejto zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ukončením vyhodnotenia testu sa rozumie zaslanie výsledkov testovania Zložiteľovi.

Osobitné podmienky platné pre odber a zasielanie vzoriek krvi pri teste FoodPrintTM, Food DetectiveTM, Cambridge Elisa test, Candida scan

Predávajúci je držiteľom certifikátu na prevádzku testovacieho zariadenia vydaným certifikačnou autoritou Cambridge Nutritional Sciences a disponuje odborným personálom certifikovaným Cambridge Nutritional Sciences. V laboratóriu sa testujú vzorky krvi odobraté prostredníctvom testovacej sady.

Pri použití odbernej sady je potrebné postupovať v súlade s návodom na použitie, ktorý je súčasťou produktu. Akékoľvek otázky týkajúce sa použitia tovaru, ako aj podmienok jeho zabalenia a odoslania na adresu Predávajúceho je potrebné konzultovať na kontaktných údajoch Predávajúceho uvedených v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci je povinný vyplniť dokument s názvom “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR”. Do formuláru sa zapisujú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej krvná vzorka bude odoslaná na testovanie (nemusí to byť osoba totožná s Kupujúcim). Meno osoby, ktorej krvná vzorka je uschovaná v prepravnej skúmavke je potrebné napísať aj priamo na štítok nalepený na prepravnej skúmavke.

Osoba, ktorej krvná vzorka sa zasiela Predávajúcemu na testovanie je povinná vyplniť a podpísať dokument s názvom Súhlas na spracovanie osobných údajov.

Vzorku krvi, ktorú kupujúci žiada vyšetriť je potrebné uložiť do prepravnej skúmavky, ktorá je súčasťou testovacej sady, pričom skúmavku je potrebné riadne uzavrieť a skontrolovať či uzáver k skúmavke prilieha tak, že z nej krvná vzorka neuniká.

Prepravnú skúmavku s krvnou vzorkou je potrebné aj s vyplneným dokumentom “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR” a s vyplneným a podpísaným dokumentom Súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať na adresu Predávajúceho ihneď po uskutočnení odberu.

Kupujúci je povinný dodržať Smernicu o preprave krvnej vzorky.

Teplotné podmienky pre uchovávanie a prepravu kapilárnej vzorky krvi sú nasledovné:

Vonkajšia teplota Deň 1 Deň 3 Deň 7 Deň 14
2-8 °C OK OK OK OK
do 23 °C OK OK - -
do 37 °C OK - - -
do 45 °C OK - - -

 

Predávajúci nezodpovedá/neručí za správnosť výsledkov testovania, pokiaľ nebola vzorka zo strany Kupujúceho alebo doručovateľa správne skladovaná, resp. neboli dodržané teplotné parametre uvedené v tabuľke. V takom prípade obyčajne predávajúci dodá kupujúcemu náhradné diely pre odber vzorky a požiada o bezplatný opakovaný odber kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný uskutočniť test doručenej vzorky krvi, pokiaľ zásielka neobsahuje správne vyplnené dokumenty “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR” a “Súhlas so spracovaním osobných údajov”. V takomto prípade nemá Kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.

Výsledky testovania Predávajúci zašle spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolil v dokumente “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR”. Pokiaľ Kupujúci označil viac spôsobov oznámenia výsledkov, má Predávajúci právo vybrať si ktorýkoľvek z nich.

Predávajúci nezodpovedá za škodu, ako ani za zásah do osobnostných práv spôsobenú Kupujúcemu alebo osobe ktorej krv bola testovaná tým, že sa k výsledkom testovania po ich odoslaní dostali osoby odlišné osoby od osoby Kupujúceho alebo od osoby, ktorej krv bola testovaná.

Zákazníkovi zasielame odbernú sadu, v ktorej nájdete všetko potrebné pre jednoduchý odber kapilárnej vzorky krvi z prsta. Vyplní priloženú žiadanku a pošle svoju vzorku podľa inštrukcií na adresu uvedenú v návode. Podmienkou realizácie testu je platba za objednaný produkt alebo službu. Pokiaľ je produkt alebo služba riadne uhradená, do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vzorky zašleme originálny FoodPrint alebo Elisa report spolu so všeobecnými inštrukciami k stravovaniu v akomkoľvek svetovom jazyku. V prípade, že je platba za produkt alebo službu pripísaná na účet prevádzkovateľa až po doručení vzorky, lehota 14 dní sa počíta odo dňa pripísania prostriedkov na bankový účet. UPOZORNENIE! Produkt je odberová súprava s poskytnutím služby. Vzorka sa spracováva laboratórne. Pre spracovanie je nevyhnutné podpísať informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu nevyhnutnú pre relevantné vykonanie testu, ako aj súhlas spotrebiteľa s poskytnutím služby testovania vzorky. Vyjadrením tohto súhlasu spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po poskytnutí služby. Informovaný súhlas je priložený v balení. Dodávateľ neodporúča opakovať testovanie skôr ako 12 mesiacov po zavedení diéty. Dôvodom je, že váš organizmus môže pomalšie reagovať na zmeny v stravovaní. ŽIADAME O ZASLANIE VZORKY DO 6 MESIACOV OD ZAKÚPENIA TESTU.

Na objednanie testu Cambridge Elisa, Candida scan, FoodPrintTM sa vzťahujú primerane všetky ostatné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA ODBER NEWSLETTERA

Ešte nemáte účet ? Zaregistrujte sa !

Prihlásenie do Vášho účtu