fbpx
0

Spôsob dodania

Miesto a spôsob dodania

Tovar, pri ktorom je uvedená dostupnosť "skladom" expedujeme najneskôr do 3 pracovných dní od Vašej objednávky a zaplatení. Tovar, pri ktorom je uvedená dostupnosť "skladom u dodávateľa" expedujeme najneskôr do 7 pracovných dní od Vašej objednávky a zaplatení. 

V prípade niektorých diagnostických testov sa tovar mení na službu v zmysle, že test nebude doručený kupujúcemu na adresu, ale kupujúci si môže zvoliť odobratie vzorky na testovanie profesionálom a realizáciu testovania na našich odberných miestach. V tomto prípade sa tovar nebude expedovať, ale kupujúci si kúpi službu - s naším pracovníkom si dohodne po zaplatení termín na vybranom odbernom mieste a celý proces testovania prebehne tam. Momentálne má možnosť si vybrať odberné miesto v Bratislave a Prahe. Sieť odberných miest sa bude rozširovať podľa dopytu zákazníkov.

Ihneď po odoslaní objednávky od nás obdržíte potvrdzujúci e-mail s číslom objednávky. Stav objednávky si môžete sledovať cez váš účet po prihlásení v e-shope.

Doručenie tovaru kupujúcim je realizované prostredníctvom kurierskej spoločnosti, prípadne Slovenskej pošty. Poštovné a balné je 3 €. Táto suma nebude kupujúcemu účtovaná pri hodnote objednávky vyššej ako 50 €.

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom prepravcov, ktorí sú uvedení na jeho e-shope, pričom konkrétneho prepravcu si vyberá pri vypĺňaní objednávky.

Štandardná dodacia doba je 1 až 3 pracovné dni, v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia. Doba dodania sa v určitých prípadoch môže predĺžiť (napr. vianočné obdobie a pod.).

Predávajúci informuje Kupujúceho o odovzdaní jeho objednávky prepravcovi, a to e-mailom. Pokiaľ Kupujúcemu nebol tovar doručený ani po uplynutí siedmich dní od doručenia správy o odovzdaní objednávky prepravcovi je potrebné kontaktovať Predávajúceho.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru Kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má Predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo v dôsledku nesprávne zadanej adresy Kupujúceho.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného poškodenia.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nie je poškodený obal zásielky (napr. mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky v pracovné dni na +421 907 438 484. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

ZMLUVA O ÚSCHOVE, uzavretá podľa § 747 a nasl. zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi Uschovávateľom, ktorým je HEVIX spol. s r.o., Púpavova 2, 900 27 Bernolákovo, IČO 35718561, a Zložiteľom, ktorým je používateľ tejto internetovej stránky, ktorý si zakúpil test s diagnostickou reagenciou na podložke (všetky produkty označené Cambridge Elisa test, FoodPrint, FoodDetective alebo Candida scan). Predmetom tejto zmluvy je úschova testu s diagnostickou reagenciou na podložke. V tomto prípade sa zákazníkovi zasiela len odberná sada na odobratie a spätné doručenie vzorky. Vlastníkom zloženej veci je Zložiteľ. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami. Uschovávateľ bezodplatne uschová predmet zmluvy až do ukončenia vyhodnotenia testu, čím táto zmluva zaniká. Následne uschovávateľ zlikviduje predmet tejto zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ukončením vyhodnotenia testu sa rozumie zaslanie výsledkov testovania Zložiteľovi.

OSOBITNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE ODBER A ZASIELANIE VZORIEK KRVI PRI TESTE FOODPRINTTM, FOOD DETECTIVETM, CAMBRIDGE ELISA TEST, CANDIDA SCAN

Predávajúci je držiteľom certifikátu na prevádzku testovacieho zariadenia vydaným certifikačnou autoritou Cambridge Nutritional Sciences a disponuje odborným personálom certifikovaným Cambridge Nutritional Sciences. V laboratóriu sa testujú vzorky krvi odobraté prostredníctvom testovacej sady.

Pri použití odbernej sady je potrebné postupovať v súlade s návodom na použitie, ktorý je súčasťou produktu. Akékoľvek otázky týkajúce sa použitia tovaru, ako aj podmienok jeho zabalenia a odoslania na adresu Predávajúceho je potrebné konzultovať na kontaktných údajoch Predávajúceho uvedených v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci je povinný vyplniť dokument s názvom “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR”. Do formuláru sa zapisujú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej krvná vzorka bude odoslaná na testovanie (nemusí to byť osoba totožná s Kupujúcim). Meno osoby, ktorej krvná vzorka je uschovaná v prepravnej skúmavke je potrebné napísať aj priamo na štítok nalepený na prepravnej skúmavke.

Osoba, ktorej krvná vzorka sa zasiela Predávajúcemu na testovanie je povinná vyplniť a podpísať dokument s názvom Súhlas na spracovanie osobných údajov.

Vzorku krvi, ktorú kupujúci žiada vyšetriť je potrebné uložiť do prepravnej skúmavky, ktorá je súčasťou testovacej sady, pričom skúmavku je potrebné riadne uzavrieť a skontrolovať či uzáver k skúmavke prilieha tak, že z nej krvná vzorka neuniká.

Prepravnú skúmavku s krvnou vzorkou je potrebné aj s vyplneným dokumentom “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR” a s vyplneným a podpísaným dokumentom Súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať na adresu Predávajúceho ihneď po uskutočnení odberu.

Kupujúci je povinný dodržať Smernicu o preprave krvnej vzorky.

Teplotné podmienky pre uchovávanie a prepravu kapilárnej vzorky krvi sú nasledovné:

Vonkajšia teplota Deň 1 Deň 3 Deň 7 Deň 14
2-8 °C OK OK OK OK
do 23 °C OK OK - -
do 37 °C OK - - -
do 45 °C OK - - -

 

Predávajúci nezodpovedá/neručí za správnosť výsledkov testovania, pokiaľ nebola vzorka zo strany Kupujúceho alebo doručovateľa správne skladovaná, resp. neboli dodržané teplotné parametre uvedené v tabuľke. V takom prípade obyčajne predávajúci dodá kupujúcemu náhradné diely pre odber vzorky a požiada o bezplatný opakovaný odber kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný uskutočniť test doručenej vzorky krvi, pokiaľ zásielka neobsahuje správne vyplnené dokumenty “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR” a “Súhlas so spracovaním osobných údajov”. V takomto prípade nemá Kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.

Výsledky testovania Predávajúci zašle spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolil v dokumente “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR”. Pokiaľ Kupujúci označil viac spôsobov oznámenia výsledkov, má Predávajúci právo vybrať si ktorýkoľvek z nich.

Predávajúci nezodpovedá za škodu, ako ani za zásah do osobnostných práv spôsobenú Kupujúcemu alebo osobe ktorej krv bola testovaná tým, že sa k výsledkom testovania po ich odoslaní dostali osoby odlišné osoby od osoby Kupujúceho alebo od osoby, ktorej krv bola testovaná.

Zákazníkovi zasielame odbernú sadu, v ktorej nájdete všetko potrebné pre jednoduchý odber kapilárnej vzorky krvi z prsta. Vyplní priloženú žiadanku a pošle svoju vzorku podľa inštrukcií na adresu uvedenú v návode. Podmienkou realizácie testu je platba za objednaný produkt alebo službu. Pokiaľ je produkt alebo služba riadne uhradená, do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vzorky zašleme originálny FoodPrint alebo Elisa report spolu so všeobecnými inštrukciami k stravovaniu v akomkoľvek svetovom jazyku. V prípade, že je platba za produkt alebo službu pripísaná na účet prevádzkovateľa až po doručení vzorky, lehota 14 dní sa počíta odo dňa pripísania prostriedkov na bankový účet. UPOZORNENIE! Produkt je odberová súprava s poskytnutím služby. Vzorka sa spracováva laboratórne. Pre spracovanie je nevyhnutné podpísať informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu nevyhnutnú pre relevantné vykonanie testu, ako aj súhlas spotrebiteľa s poskytnutím služby testovania vzorky. Vyjadrením tohto súhlasu spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po poskytnutí služby. Informovaný súhlas je priložený v balení. Dodávateľ neodporúča opakovať testovanie skôr ako 12 mesiacov po zavedení diéty. Dôvodom je, že váš organizmus môže pomalšie reagovať na zmeny v stravovaní. ŽIADAME O ZASLANIE VZORKY DO 6 MESIACOV OD ZAKÚPENIA TESTU.

Na objednanie testu Cambridge Elisa, Candida scan, FoodPrintTM sa vzťahujú primerane všetky ostatné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA ODBER NEWSLETTERA

Ešte nemáte účet ? Zaregistrujte sa !

Prihlásenie do Vášho účtu