fbpx
0

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vital-life.sk (ďalej len “Obchod”) je spoločnosť VITAL LIFE diagnostics, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 36, 921 01 Piešťany, IČO: 48102016, DIČ: 2120047336, IČ DPH: SK2120047336, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 35635/T.
 2. Tento dokument vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) ako aj Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 3. Pri nakupovaní alebo ďalšom používaní webových stránok www.vital-life.sk sa od užívateľa vyžaduje poskytnutie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na splnenie požadovaného účelu. Na účel spracovania objednávky bude prevádzkovateľ spracovávať nasledovné osobné údaje užívateľov :
 1. meno a priezvisko
 2. emailový kontakt
 3. telefonický kontakt
 4. adresa bydliska alebo dodacia adresa užívateľa.
 1. Prevádzkovateľ oboznamuje užívateľa, že je oprávnený spracovávať vyššie uvedené údaje na právnom základe podľa § 13 ods. 1, písm. a) zákona, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ dotknutou osobou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti užívateľa ako dotknutej osoby.
 2. K začatiu spracovania osobných údajov dôjde dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý užívateľ vyplní na internetovej stránke www.vital-life.sk a následne potvrdí jeho odoslanie. Získané údaje budú uchovávané po dobu dvoch rokov.
 3. Okrem prípadov uvedených v bode 3 môže užívateľ udeliť prevádzkovateľovi tiež súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov na účel zasielania newslettera, marketingových alebo reklamných materiálov na e-mailovú adresu užívateľa. Získané údaje budú uchovávané po dobu dvoch rokov. Takto udelený súhlas môže užívateľ kedykoľvek vziať späť.
 4. Užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.
 5. V prípade produktov, ktorý súčasťou je tiež vykonanie laboratórneho vyšetrenia biologickej vzorky zákazníka, odobratej odberovou sadou, sa v zmysle § 19 ods. 2, písm. e) zákona vyžaduje udelenie osobitného súhlasu na spracovanie osobných údajov, ktorý je nevyhnutný na splnenie tohto zmluvného vzťahu. Takýto osobitný súhlas bude pribalený ku každému produktu a je potrebné, aby ich dotknutá osoba vyplnila, podpísala za zaslala spolu s odbernou sadou na požadovanú adresu.
 6. Na účely vykonania laboratórneho vyšetrenia môžu byť osobné údaje užívateľa poskytnuté nasledujúcim tretím osobám:
 1. HEVIX spol. s.r.o, Púpavová 2, Bernolákovo 900 27, SR
 2. Cambridge Nutritional Sciences Ltd, Eden Research Park, Henry Crabb Road, Littleport, Cambridgeshire, CB6 1SE, Veľká Británia
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v listinnej a v elektronickej podobe. Spracovanie osobných údajov v elektronickej podobe sa vykonáva automatizovanými prostriedkami v informačnom systéme prevádzkovateľa.
 2. Pri návšteve našej stránky sa vytvorí súbor cookie, slúžiaci na identifikovanie užívateľa pri návšteve stránky našich reklamných partnerov. Ďalej je možné analyzovať správanie užívateľov a následne použiť výsledky na cielené odporúčanie výrobkov a reklamu založenú na ich záujmoch. Údaje uložené v súbore cookie sa nespájajú s inými osobnými údajmi na vytvorenie užívateľských profilov.
 3. Súbory cookies tretích strán zbierajú informácie o používaní webových stránok, pre ich budúce skvalitnenia. Zabezpečujú tiež funkčnosť rôznych nástrojov (napríklad zobrazení YouTube videí, zdieľaní postov na sociálne siete) a lepší užívateľský zážitok. Zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách uvádza, že môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutne nutné pre zobrazenie webovej stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme váš súhlas. Súhlas s používaním súborov analytických, marketigových alebo neklasifikovaných cookies udeľujete ako návštevník webovej stránky kliknutím na príslušné tlačidlo v rozbaľovacom okne, ktoré sa zobrazuje v ľavej časti webovej stránky. Aj po získaní tohto súhlasu môžete kliknutím na tlačidlo Nastavenia súborov cookies v rozbaľovacom okne kedykoľvek používanie súborov cookies zakázať.
 4. Užívateľ má ako dotknutá osoba v súlade s ustanoveniami zákona:
 1. právo  na poskytnutie informácií o druhu, štruktúre a priebehu ich spracovania osobných údajov,
 2. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
 3. právo na opravu osobných údajov,    
 4. právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,
 5. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 6. právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
 1. Užívateľ má právo kedykoľvek vziať späť súhlas so  spracovaním osobných údajov (na ktoré predtým udelil súhlas) a požiadať  prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.
 2. Práva užívateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
 3. Pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže užívateľ podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt
 4. Akékoľvek dotazy alebo námietky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžu užívatelia zasielať na e‑mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

PRIHLÁSTE SA TERAZ NA ODBER NEWSLETTERA

Ešte nemáte účet ? Zaregistrujte sa !

Prihlásenie do Vášho účtu